Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

Over Ontwikkeling Gesproken

Aandacht voor het jonge kind!

In de periode 2013-2016 is door het basisonderwijs, de kinderopvang, de peuterspeelzalen, het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs, de Jeugdgezondheidszorg en de gemeente Tilburg intensief samengewerkt aan versterking van de taalontwikkeling van jonge kinderen.

Op onderstaande plaat staan alle instrumenten die pedagogisch medewerkers, leerkrachten groep 1-2, HBO-coaches en directies van vve-clusters en vve-locaties hierbij kunnen gebruiken overzichtelijk bij elkaar. Bekijk de introductievideo voor een korte rondleiding. Alle instrumenten zijn ook rechtstreeks te bekijken via het tabblad Instrumenten.  

Introductie

Benieuwd wat er allemaal te ontdekken valt op bovenstaande plaat? 
Klik op de video voor een korte introductie.

 


 

 

 

Instrumenten

Protocol vve-toeleiding Tilburg - protocol voor toeleiding van peuters vanuit Jeugdgezondheidszorg naar vve-voorzieningen

Naar Groep 1 – overdrachtsinstrument voor 4-jarigen
Protocol Naar Groep 1 - protocol overdrachtsinstrument (versie sept. 2017)


Digitale kwaliteitszorgkaart - zelfevaluatieinstrument voor vve-kwaliteit op je locatie


Magazine TaalTuin – tips en goede voorbeelden van deze variant Schakelklas in Tilburg


Magazine IKC – inspirerende voorbeelden van IKC-pilots in Tilburg


Handboek Vakantiescholen
(versie dec. 2016) – stappenplan en handreiking voor de start van een vakantieschool

 1. Voorbeelden van doelen en doelgroep zomerscholen (bijlage 1)
 2. Voorbeeld groepsplan peuters (bijlage 2)
 3. Voorbeeld herinneringskaart (bijlage 3)
 4. Voorbeeld van vakantiefolder, met tips voor thuis (bijlage 4)
 5. Voorbeeld contract ouders - kinderen (bijlage 5)
 6. Voorbeeld brief IB'er (bijlage 6)
 7. Voorbeelden motivatiebrieven (bijlage 7)
 8. Voorbeeld inschrijfformulier (bijlage 8)
 9. Voorbeeld deel vervoersschema bus (bijlage 9)
 10. Voorbeelden persbericht (bijlage 10)
 11. Voorbeeld van dagevaluatie (bijlage 11)
 12. Meervoudige Intelligentie (MI) cirkel (bijlage 12)
 13. Voorbeeld programma met ochtend taalrekenen en middag verrijking (bijlage 13)
 14. Voorbeelden diploma's  - certificaten (bijlage 14)
 15. Voorbeeld dagritme peuters (bijlage 15)
 16. Voorbeeld progamma rondom 'Mijn Stad', eindproduct Toeristenkrant (bijlage 16)
 17. Voorbeelden oriëntatie workshop middag a.d.h.v. mindmappen en dagprogramma (bijlage 17)
 18. Voorbeeld programma rondom thema Poëzie (bijlage 18)
 19. Verhalen van leerlingen van Summer Skool013, editie zomer 2016

Informatie voor ouders 

Brief voor ouders van kinderen die binnenkort een voorziening bezoeken: Brief voor nieuwe ouders

Brief voor ouders van kinderen die momenteel een voorziening bezoeken: Brief voor ouders met kinderen op voorzieningen

Kernboodschap nieuwe peutervoorziening: kernboodschap

Peutervoorziening 2018: peutervoorziening 

QA Peutervoorzieningen: QA Peutervoorziening

Rekenvoorbeelden Peutervoorzieningen 2018: rekenvoorbeelden

 

 

Wat is de digitale kwaliteitszorgkaart?

De digitale kwaliteitszorgkaart is bedoeld om op je locatie zelf te evalueren hoe het is gesteld met de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Het is gebaseerd op het vve-toezichtskader van de Inspectie van het Onderwijs zodat het ook inzicht geeft in de kwaliteit zoals de inspectie die verwacht (onderzoekskader 2017).

Het kwaliteitsinstrument is een hulpmiddel om met elkaar in gesprek te gaan over de kwaliteit, uitvoering, kansen, mogelijkheden en verbeterpunten van vve op jouw locatie.

Door met verschillende partijen (voor- en vroegschool) samen de (onderdelen van de) ingevulde kaart te bespreken, krijg je een goed beeld van de kwaliteit van vve en kom je tot een start voor kwaliteitsverbetering.

Het kwaliteitsinstrument is dus vooral een instrument voor zelfevaluatie. Het spreekt voor zich dat een locatie die net gestart is met vve meer en wellicht andere verbeterpunten heeft dan een locatie met veel VVE ervaring. Het is dus de bedoeling dat het instrument met regelmaat wordt ingezet om ook de verbeterslag te monitoren.

 

Wij zijn geen vve-locatie, mogen wij de digitale kwaliteitszorgkaart ook gebruiken?

Ja, elke basisschool of kinderdagverblijf in de gemeente Tilburg kan gebruik maken van de digitale kwaliteitszorgkaart. Daarvoor zijn inloggegevens nodig. Deze kun je hier aanvragen.

 

Nieuw onderzoekskader onderwijsinspectie 2017

In het voorjaar van 2017 is de huidige kwaliteitszorgkaart geactualiseerd op basis van het nieuwe onderzoekskader 2017. De domeinnamen en de vragen zijn inhoudelijk aangepast aan de nieuwe eisen. De werkwijze en inloggegevens zijn niet veranderd.

 

We willen de kwaliteit in de groep verbeteren. Hoe kunnen we dat aanpakken?

Als uit de rapportage blijkt dat het werken in de groep verbeterd kan worden, zijn er Kijkwijzers beschikbaar waarmee pedagogisch medewerkers en onderbouwleerkrachten kritisch naar de uitvoering van hun eigen werkzaamheden kunnen kijken. Ze kunnen hierbij de hulp krijgen van een HBO Pedagogisch Coach of vve-/onderbouwcoördinator die samen met hen evalueert hoe zij zaken anders kunnen aanpakken. Er zijn zeven Kijkwijzers beschikbaar:

1. Relatie met ouders

2. Opbrengstgericht werken

3. Pedagogisch klimaat

4. Speelleeromgeving

5. Spel en spelbegeleiding

6. Interactie met kinderen

7. Samenwerken met andere partners

Klik hier voor de zeven Kijkwijzers. In de tabbladen vind je toelichting en welke items uit de Kwaliteitszorgkaart overeenkomen met welke Kijkwijzers.

 

Meer informatie

Stel hier je vragen voor meer informatie.