Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

Doel voor 2018

“In 2018 hebben alle onderwijslocaties in het primair onderwijs in Tilburg een integraal locatieplan opgesteld. Dit plan is tot stand gekomen onder regie van de locatiedirecteuren onderwijs en opvang. De basis voor het plan ligt in een gedegen analyse van de doelgroep en de wijk met ondersteuning van specialisten of vanuit het stedelijk netwerk op de domeinen cultuur(educatie), bewegen, techniek, gezondheid, natuur en milieu(educatie) en financiële zelfredzaamheid. Deze gedeelde en gedragen inhoudelijke analyse per wijk wordt leidend. In het integraal locatieplan hebben de professionals verschillende invalshoeken aan elkaar verbonden, waaronder het schoolplan, de plannen vanuit de kinderopvang, de kansen vanuit de fysieke omgeving van de wijk, de samenstelling van de wijk en de mogelijkheden van aanvullend gemeentelijk beleid. Het integraal locatieplan omschrijft concreet wat op de desbetreffende locatie of wijk nodig is om vanuit een doorgaande lijn brede talentontwikkeling mogelijk te maken. De plannen omvatten ook sluitende afspraken met samenwerkingspartners vanuit de Tilburgse Toegang op het gebied van zorg, welzijn, jeugdhulp, werk en inkomen. Het onderwijs werkt met deze plannen wijkgericht en stichting overstijgend”. Tilburg brengt je verder; de Tilburgse Educatieve Agenda 2015-2018.

 

Waarom aan de slag met locatieplannen?

School, opvang en omgeving zijn nauw met elkaar verbonden. Om versnippering tegen te gaan, hebben de partners in de Lokaal Educatieve Agenda afgesproken dat er een integraal programma moet komen voor alle kinderen op de locaties. Om dat waar te maken, nemen kinderopvang en onderwijs samen het initiatief om tot een gezamenlijk plan te komen, vanuit een gedeelde visie en ambitie, met beschrijving van doorgaande leerlijnen en afspraken over de organisatievorm

Wat is de definitie van een locatie?

Een locatie is een school, in combinatie met de kinderopvangorganisaties waar deze school mee samenwerkt (peuterspeelzaal, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang)

Waarom ligt het initiatief bij locatiedirecteuren kinderopvang en onderwijs?

Er zijn in de Gemeente Tilburg 60 locaties. Deze locaties vormen voor kinderen een veilige en vertrouwde plek waar ze dagelijks vertoeven. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kennen de kinderen en de ouders. Vanuit deze veilige basis werken zij aan doorgaande leerlijnen en  talentontwikkeling van alle kinderen. Een locatieplan maak je als onderwijs- en kinderopvangorganisatie voor de kinderen op je locatie. In onderwijstermen: zie het als een schoolplan-plus! De school en opvanglocatie zijn verbonden met de buurt en wijk. Om optimale ontwikkelkansen te realiseren voor de kinderen op jouw locatie, is het zaak om juist in de wijk partners te zoeken die je kunnen helpen bij het verwezenlijken van die ambities:

 • wat hebben de kinderen op deze locatie nodig?
 • wat kunnen we daar zelf aan doen?
 • wat kunnen we daar samen met partners in doen?

Analyse en locatieprofiel

Op basis van een goede analyse van gegevens die je op de locatie hebt over kinderen en ouders (zoals o.a. leerresultaten en welbevinden) en op basis van informatie over de wijk, stel je een locatieprofiel op. Analyse en locatieprofiel worden leidend voor de aanpak. Hierover ga je in gesprek met wijkpartners om tot goede samenwerking te komen en tot een integraal plan voor je locatie. Stedelijke- en wijkorganisaties voor cultuur, sport, welzijn en zorg werken graag met onderwijs en opvang samen om te komen tot goede locatieplannen. Bij wijkinformatie vind je informatie over de eigen buurt en wijk; tevens vind je hier stedelijke rapporten zoals bijvoorbeeld de jeugdmonitor.

Methodiek Locatieprofiel: www.locatieplan.nl  

Om tot een goede analyse te komen van de wijk, de locatie en de kinderen op de locatie en een keuze te maken in ambities kunnen onderwijs en kinderopvang gebruik maken van de methodiek ‘locatieprofiel’. Locatieprofiel bestaat uit:

 1. Speldoosje met themakaarten.
  Op 24 maart zijn de speldoosjes uitgereikt; was je niet aanwezig dan kun je dit afhalen bij T-Primair, Piushaven 6; mail vooraf even met Corry van den Bosch via info@tprimair.nl om een goed moment af te spreken.
 2. Online tool om gegevens vanuit gesprekken in te voeren en rapportages te genereren. Een locatieplan wordt opgesteld voor een locatie, dus voor een school + organisaties van peuterspeelzaal/kinderopvang waar deze school mee samenwerkt. Per locatie wordt er 1 inlog afgegeven; dit wordt gedaan op naam van de school. Als bijvoorbeeld twee scholen in één MFA er voor kiezen gezamenlijk één locatieplan te maken, dan gebruik je één van de inlogs.
 3. Poster: als de online tool doorlopen is, kan een poster gegenereerd worden waar de ambities op weergegeven worden. Ben je bij deze stap, neem dan via info@tprimair.nl contact met ons op; de eerste vijf locaties zijn ‘proeflocaties’ voor het genereren van een poster-op-maat.
 4. Format locatieplan: als de analyse uitgevoerd is en de ambities zijn gekozen, maakt de locatiedirectie onderwijs/kinderopvang een activiteitenjaarplan en begroting. In maart/april is over de begroting en de wijze van verantwoording van gemeentelijke subsidies nog overleg met de Gemeente Tilburg. Het definitieve format wordt eind april op www.locatieplan.nl geplaatst. 

Foto's inspiratiesessies

Tijdens de inspiratiebijeenkomsten op 31 januari en 2 februari zijn foto's gemaakt.
Klik op de link op het fotoalbum te bekijken: https://myalbum.com/album/ofu1qYsKK7we 

Inspiratiesessies

In 2016 zijn we gestart met het werken met de integrale locatieplannen. Het werken met integrale locatieplannen zetten we in 2017 voort.
De verankering in de wijk, samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang en brede talentontwikkeling staan daarbij centraal. Het afgelopen voorjaar zijn er 61 locatieplannen ontstaan. De bedoeling is dat in 2018 iedere locatie (school, samen met kinderopvang) een locatieplan heeft.
Op 31 januari en 2 februari waren er inspiratiebijeenkomsten in het Ontdekstation. 
Tijdens deze bijeenkomst is men aan de slag gegaan in een inspirerende omgeving en op verrassende wijze om het werken met integrale locatieplannen een nieuwe impuls te geven.

 

Ervaren, delen, leren

Vraag je je af: “waar te beginnen?” Bij collega directeuren onderwijs en kinderopvang is een schat aan kennis en ervaring over doorgaande leerlijnen voor kinderen en samenwerking met wijkpartners.

Ben je locatiedirecteur, ga eens op bezoek bij een collega. Iedere locatie is verschillend, dus er valt altijd iets te ontdekken waar je mee verder kunt op je eigen locatie.

Door nieuwsgierig te zijn en te leren van elkaar versterken we de kwaliteit in de volle breedte. Het perfecte voorbeeld van een locatieplan bestaat niet. Sommige locaties zullen voor schooljaar 2016-2017 de eerste stappen zetten, zoals bijvoorbeeld kennismaking met partners in de wijk of bezoeken van een ervaren locatie elders in de stad. Andere locaties zullen verder bouwen op de basis die er al ligt, door focus aan te brengen in hun aanpak en activiteiten tijdens uren onderwijs/opvang verbinden met activiteiten in de vrije tijd tot stevige doorgaande leer- en ontwikkellijnen.

Planning

Het werken met de integrale locatieplannen wordt de komende jaren voortgezet. De verankering met de wijk, samenwerking met de kinderopvang en de brede talentontwikkeling staan daarbij centraal.
Het afgelopen voorjaar zijn er een kleine 40 locatieplannen ontstaan (er zijn 60 scholen in Tilburg). Het is de bedoeling dat elke school/locatie in Tilburg in 2018 een locatieplan heeft. De doorontwikkeling van de locatieplannen wordt ondersteund door de regiegroep. De regiegroep bestaat uit directeuren van basisscholen en vertegenwoordigers van de kinderopvang. In de regiegroep is afgesproken om een bijeenkomst te beleggen voor directeuren van basisscholen en kinderopvang waarin de ervaringen bij het opstellen van een locatieplan gedeeld worden. Op basis daarvan kunnen verbeteracties voor het schooljaar 2017-2018 in gang gezet worden. Het is de bedoeling dat iedere school/locatie in het voorjaar van 2017 opnieuw invulling geeft aan zijn locatieplan. Op basis daarvan worden de LEA-middelen verdeeld in 2018.

 

Met het oog op de LEA-aanvraag 2018 en de verantwoording van de middelen over 2016 zijn de volgende data van belang:

31 mei 2017:            financiële en inhoudelijke verantwoording per bestuur gereed met het oog op accountantscontrole 2016

 1 juli 2017:              inhoudelijke en financiële verantwoording 2016 naar Gemeente door T-Primair

15 november 2017:  indienen aanvraag LEA en impulsmiddelen 2018 bij T-Primair

1 december 2017:    gezamenlijke aanvraag LEA en Impulsmiddelen 2018 naar Gemeente door T-Primair

 

Regiegroep

Een stedelijke regiegroep leidt het programma ‘Integrale locatieplannen’. De regiegroep is verantwoordelijk voor:

 • de uitrol van het programma
 • ontwikkelen van de methodiek
 • afstemming met stedelijke partners
 • afstemming binnen de eigen organisaties
 • informeren van collega’s
 • stimuleren van “ervaren, delen, leren”; kennisuitwisseling tussen professionals

Samenstelling regiegroep

Nicole Clemens - Opmaat
Sonja Domen - Kinderopvang Humanitas
Marieke Hamburg - Xpect Primair
Jean-Pierre van der Horst - Jan Ligthartgroep Tilburg
Pieter Jansen - T-Primair
Ton Kivits (gemeente Tilburg)
Ludy Meister - SKOTZO 
Gerard Roozen - SIPO
Petra Smit - Tangent
Peter Smolders - Biezonderwijs
Christien Theulen - Kinderopvanggroep  

Voor meer informatie

Pieter Jansen

Directeur T-Primair

Naam E-mail Bericht