Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

Doel

“In 2018 hebben alle onderwijslocaties in het primair onderwijs in Tilburg een integraal locatieplan opgesteld. Dit plan is tot stand gekomen onder regie van de locatiedirecteuren onderwijs en opvang. De basis voor het plan ligt in een gedegen analyse van de doelgroep en de wijk met ondersteuning van specialisten of vanuit het stedelijk netwerk op de domeinen cultuur(educatie), bewegen, techniek, gezondheid, natuur en milieu(educatie) en financiële zelfredzaamheid. Deze gedeelde en gedragen inhoudelijke analyse per wijk wordt leidend. In het integraal locatieplan hebben de professionals verschillende invalshoeken aan elkaar verbonden, waaronder het schoolplan, de plannen vanuit de kinderopvang, de kansen vanuit de fysieke omgeving van de wijk, de samenstelling van de wijk en de mogelijkheden van aanvullend gemeentelijk beleid. Het integraal locatieplan omschrijft concreet wat op de desbetreffende locatie of wijk nodig is om vanuit een doorgaande lijn brede talentontwikkeling mogelijk te maken. De plannen omvatten ook sluitende afspraken met samenwerkingspartners vanuit de Tilburgse Toegang op het gebied van zorg, welzijn, jeugdhulp, werk en inkomen. Het onderwijs werkt met deze plannen wijkgericht en stichting overstijgend”. Tilburg brengt je verder; de Tilburgse Educatieve Agenda 2015-2018.

 

Waarom aan de slag met locatieplannen?

School, opvang en omgeving zijn nauw met elkaar verbonden. Om versnippering tegen te gaan, hebben de partners in de Lokaal Educatieve Agenda afgesproken dat er een integraal programma moet komen voor alle kinderen op de locaties. Om dat waar te maken, nemen kinderopvang en onderwijs samen het initiatief om tot een gezamenlijk plan te komen, vanuit een gedeelde visie en ambitie, met beschrijving van doorgaande leerlijnen en afspraken over de organisatievorm

Wat is de definitie van een locatie?

Een locatie is een school, in combinatie met de kinderopvangorganisaties waar deze school mee samenwerkt (peuterspeelzaal, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang)

Waarom ligt het initiatief bij locatiedirecteuren kinderopvang en onderwijs?

Er zijn in de Gemeente Tilburg 60 locaties. Deze locaties vormen voor kinderen een veilige en vertrouwde plek waar ze dagelijks vertoeven. Leerkrachten en pedagogisch medewerkers kennen de kinderen en de ouders. Vanuit deze veilige basis werken zij aan doorgaande leerlijnen en  talentontwikkeling van alle kinderen. Een locatieplan maak je als onderwijs- en kinderopvangorganisatie voor de kinderen op je locatie. In onderwijstermen: zie het als een schoolplan-plus! De school en opvanglocatie zijn verbonden met de buurt en wijk. Om optimale ontwikkelkansen te realiseren voor de kinderen op jouw locatie, is het zaak om juist in de wijk partners te zoeken die je kunnen helpen bij het verwezenlijken van die ambities:

  • wat hebben de kinderen op deze locatie nodig?
  • wat kunnen we daar zelf aan doen?
  • wat kunnen we daar samen met partners in doen?

Analyse en locatieprofiel

Op basis van een goede analyse van gegevens die je op de locatie hebt over kinderen en ouders (zoals o.a. leerresultaten en welbevinden) en op basis van informatie over de wijk, stel je een locatieprofiel op. Analyse en locatieprofiel worden leidend voor de aanpak. Hierover ga je in gesprek met wijkpartners om tot goede samenwerking te komen en tot een integraal plan voor je locatie. Stedelijke- en wijkorganisaties voor cultuur, sport, welzijn en zorg werken graag met onderwijs en opvang samen om te komen tot goede locatieplannen. Bij wijkinformatie vind je informatie over de eigen buurt en wijk; tevens vind je hier stedelijke rapporten zoals bijvoorbeeld de jeugdmonitor.

Methodiek Locatieprofiel: www.locatieplan.nl  

Om tot een goede analyse te komen van de wijk, de locatie en de kinderen op de locatie en een keuze te maken in ambities kunnen onderwijs en kinderopvang gebruik maken van de methodiek ‘locatieprofiel’. Locatieprofiel bestaat uit:

  1. Speldoosje met themakaarten.
    Op 24 maart zijn de speldoosjes uitgereikt; was je niet aanwezig dan kun je dit afhalen bij T-Primair, Ringbaan Oost 240; mail vooraf even met Corry van den Bosch via info@tprimair.nl om een goed moment af te spreken.
  2. Online tool om gegevens vanuit gesprekken in te voeren en rapportages te genereren. Een locatieplan wordt opgesteld voor een locatie, dus voor een school + organisaties van peuterspeelzaal/kinderopvang waar deze school mee samenwerkt. Per locatie wordt er 1 inlog afgegeven; dit wordt gedaan op naam van de school. Als bijvoorbeeld twee scholen in één MFA er voor kiezen gezamenlijk één locatieplan te maken, dan gebruik je één van de inlogs.
  3. Poster: als de online tool doorlopen is, kan een poster gegenereerd worden waar de ambities op weergegeven worden. Ben je bij deze stap, neem dan via info@tprimair.nl contact met ons op; de eerste vijf locaties zijn ‘proeflocaties’ voor het genereren van een poster-op-maat.
  4. Format locatieplan: als de analyse uitgevoerd is en de ambities zijn gekozen, maakt de locatiedirectie onderwijs/kinderopvang een activiteitenjaarplan en begroting. In maart/april is over de begroting en de wijze van verantwoording van gemeentelijke subsidies nog overleg met de Gemeente Tilburg. Het definitieve format wordt eind april op www.locatieplan.nl geplaatst. 

Voor meer informatie

Corry van den Bosch

Management assistente T-PrimaiR

Naam E-mail Bericht