Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg


Wat is een IKC?

In een kindcentrum wordt gewerkt volgens één pedagogische visie op ontwikkeling en educatie. Kinderen worden in staat gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen dankzij doorlopende ontwikkelingslijnen, dagarrangementen en kindnabije zorg. Organisaties uit kinderopvang, peuterspeelzalen en onderwijs kunnen, op gelijkwaardige basis, opgaan in deze Kindcentra en één nieuwe organisatie vormen.

Waarom een kindcentrum ontwikkelen?

Kinderen hebben recht op toegang tot alle voorzieningen: kinderopvang, buitenschoolse opvang, school of kindcentrum. Kinderopvangorganisaties en scholen besluiten gezamenlijk en op vrijwillige basis of zij samengaan in een kindcentrum. Het grote voordeel van een kindcentrum is dat onderwijs en kinderopvang vanuit één organisatie worden aangeboden, waardoor inhoudelijke vernieuwing en kwaliteitsverbetering in onderwijs én kinderopvang ontstaat.

 

Pilots

Vanaf juni 2013 zijn acht pilotlocaties gestart. Er was veel belangstelling uit onderwijs en opvang om mee te doen: uit zestien aanvragen zijn er acht kansrijke locaties gekozen, die verschillend van aard zijn, zodat er zoveel mogelijk informatie beschikbaar komt over de gang van zaken in de praktijk.
De pilot moet leiden tot meer inzicht in wat de omvorming naar een IKC voor de verschillende organisaties behelst. Ook is het van belang hoe ouders de meerwaarde van een IKC zien en ervaren. De informatie die wordt opgedaan vanuit de pilot moet uitwijzen of we moeten komen tot één basismodel, een richtlijn met varianten of geen enkel model.

IKC Christoffel

IKC De Bodde

IKC De Kuil

IKC De Vuurvogel

IKC Koolhoven

IKC Pendula

IKC Rendierhof

IKC Wandelbos

IKC Learning labs

Op 18 februari was het LEA-congres rond de Tilburgse Educatieve Agenda "Tilburg brengt je verder". Het IKC heeft een learning lab verzorgd, met als titel "Ontwerp de ideale ontwikkeldag".

Voor meer informatie lees verder learning labs IKC.

IKC sessie 19 februari

Op 19 februari vond de IKC werksessie plaats met als inspirerende gastspreker Margôt Koekkoek. Margôt is specialist op het gebied van brede leren voor kinderen van 0 -12 jaar in onderwijs, kinderopvang en voorschoolse voorzieningen. Deelnemers aan de werksessie waren directeuren/managers van kinderopvang, onderwijs en zorg; IB'ers; gemeente en bestuurders. 

De presentatie geeft een indruk van het eerste deel van het programma. 

Tijdens het tweede deel zijn de deelnemers aan de slag gegaan met het APS waardespel. 

Onderwijs en opvang hebben een gezamenlijke pedagogische opdracht, maar hoe ziet deze eruit? Of beter: hoe zorgen we dat die er komt? Op een speelse manier zijn we met elkaar in gesprek gegaan over de volgende kernvragen: 

  • Welke pedagogische waarden willen wij in het (integraal) kindcentrum uitstralen en uitdragen? 
  • Hoe brengen we dat in praktijk? 
  • Waar letten we op en wat doen we om die waarden concreet te maken? 

We kunnen terugkijken op een inspirerende ochtend. 

IKC Magazine

Vers van de digitale pers, het IKC Magazine!

Het IKC Magazine neemt u mee in de ontwikkeling van de 8 IKC Pilots in de gemeente Tilburg. Waar zijn de IKC pilots de afgelopen periode mee bezig geweest en wat gaan ze de komende periode doen? Magazine IKC Tilburg

 

IKC sessie 6 oktober

Gepubliceerd op: 13 oktober 2015

Op 6 oktober was er een IKC werksessie over partnerschap. In deze powerpointpresentatie vindt u interessante informatie en links.

 

Projectleiderschap

Gepubliceerd op: 10 september 2015

In 2013 zijn 8 pilots Integraal Kindcentrum (IKC) gestart. De pilotperiode is met een jaar verlengd (1 april 2015 t/m 31 maart 2016).
Gemeente Tilburg en de betrokken bestuurders kinderopvang en onderwijs hebben doelstellingen geformuleerd voor 2015. De 8 pilots hebben voor 2015 op locatieniveau duidelijke ambities gesteld en deze vertaald in concrete activiteiten.

De nieuwe projectperiode kent twee hoofddoelstellingen die nauw met elkaar samenhangen:
– Realiseren van ambitieplannen per pilot: locatiedirecteuren aan zet
– Bestuurlijke kennis opbouwen rondom IKC vorming: bestuurders aan zet

Het projectleiderschap wordt in duo-vorm ingevuld.

Gerry Leijten is projectcoördinator IKC en verzorgt de sturing op de algehele voortgang van de pilots.
Franka Rops is bestuurlijk procesbegeleider IKC en begeleidt de bestuurders in de IKC ontwikkeling.

Meer weten?

Gerry Leijten
gerry.leijten@leijten-advies.nl
06-22522442

Franka Rops
franka@ropsconsultancy.nl
06-26324345

Contact

Naam E-mail Bericht