Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

IKC Christoffel

Schout Backstraat 41
5037 MJ Tilburg

In de wijk Zorgvlied werken basisschool Christoffel en kindercentrum Schout al veel samen. De voorzieningen liggen naast elkaar op hetzelfde terrein en de buitenschoolse opvang (bso) en peuterspeelzaal (psz) zitten inpandig in de school. Schout biedt alle opvangvormen, dus naast kinderdagopvang en naschoolse opvang ook voorschoolse opvang en tussenschoolse opvang. Daarmee is continuïteit voor de kinderen hierin al gewaarborgd.

Realisatie in 2015

Het doel is om in januari 2015 daadwerkelijk te starten als Integraal Kindcentrum Christoffel:
één laagdrempelig loket voor zorg, kinderopvang, onderwijs, welzijn en ontspanning.
Hiermee krijgen alle kinderen in de wijk Zorgvlied (ook Zorgvlied Zuid, dat door de gemeente is aangegeven als ‘risicogebied’) gelijke kansen om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen.

Gezamenlijke visie en uitvoering

Momenteel werken school en kindercentrum al samen bij het wennen en doorstromen van peuters vanuit de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf naar de basisschool. De eerste stap naar échte inhoudelijke samenwerking is het opstellen van een gezamenlijk pedagogisch werkplan. Hierin staan visie en missie beschreven en de wijze waarop men een ononderbroken leer- en ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 13 jaar gaat vormgeven en borgen vanuit een zelfde pedagogische opvatting. IKC Christoffel zal een keuze gaan maken voor één VVE programma voor de peuters en kleuters (VVE = Voor- en Vroegschoolse Educatie). Na de keuze zullen medewerkers hiervoor omgeschoold worden.
Daarnaast werkt kindercentrum Schout met het Pedagogisch Kookboek en basisschool Christoffel met het leerlingprofiel Tijmen om de ontwikkeling van kinderen op de 5 leergebieden (cognitief, motorisch, sociaal, creatief en emotioneel) te stimuleren en te volgen. Dit dient één methode en volgsysteem te worden voor het IKC. Het IKC wil ouders betrekken bij de wijze waarop de 5 leergebieden gerealiseerd worden, bijvoorbeeld door middel van een kindprofiel, dat in beeld brengt welke bagage een kind heeft als het op 12/13-jarige leeftijd het IKC verlaat.

Samenwerking in de wijk

Bs Christoffel heeft al frequent contact met GGD en Sociaal Maatschappelijk Werk. Kindercentrum Schout heeft frequent contact met het consultatiebureau dat op locatie spreekuur houdt. Om deze contacten verder uit te bouwen gaat het IKC deelnemen aan het wijkbeheeroverleg en onderzoeken welke partners er allemaal in de wijk zijn. Het doel is om te werken met korte lijnen tussen de samenwerkende instanties als GGD (schoolverpleegkundige), Centrum Jeugd en Gezin, consultatiebureau, School Maatschappelijk Werk, kinderopvang, peuterspeelzaal, basisonderwijs, welzijnswerk etc. Dit alles om al vroeg signalen op te pakken en de juiste zorg te kunnen bieden op het juiste moment voor alle kinderen in de wijk
Wat betreft samenwerking in de wijk op het gebied van sport en cultuur is nu nog weinig gerealiseerd. Er wordt een combinatiefunctionaris aangesteld die hier vorm aan gaat geven. De dubbelrol en de contacten met de gemeente die de combinatiefunctionaris heeft kunnen hierin een meerwaarde zijn. Het doel is om de samenwerking tussen kernpartners en de schil er om heen te borgen in toetsbare en duurzame samenwerkingsafspraken.

Ambities voor 2015

  • Voor de kinderen van 0 tot 6 jaar: Een doorgaande lijn als integraal programma ontwikkelen en implementeren. (Er is al een warme overdracht gerealiseerd bij de overgang van de voorschoolse naar de schoolperiode).
  • Voor de kinderen van 7 tot 12 jaar: Binnen- en buitenschools leren met elkaar verbinden door middel van een verlengde schooldag.

Ambities geconcretiseerd in acht doelen:

  1. Ontwikkelen en vaststellen van Tijmen junior (van 0 tot 6 jaar): een gezamenlijk geformuleerde pedagogisch-didactische visie met spelend leren als uitgangspunt. Daarin is ook beschreven welke kennis, vaardigheden en gedrag kinderen van 6 jaar (na het doorlopen van de doorgaande lijn) moeten hebben ontwikkeld (leerdoelen).
  2. Voor het schooljaar 2015-2016 is er op basis van Tijmen junior een gezamenlijk ontwikkeld integraal aanbod voor kinderen van 0 tot 6 jaar samengesteld.
  3. Implementatie van Tijmen junior vanaf augustus 2015 in kdv, psz en groep 1 en 2.
  4. Vanaf schooljaar 2015-2016 is er gezamenlijk een visie geformuleerd op het aanbod van een verlengde schooldag (activiteiten voor kinderen van 7 tot 12 jaar). Het gaat om aanvullende activiteiten die de brede ontwikkeling van kinderen stimuleren. (Sportactiviteiten zijn er al, in de vorm van een sportklas).
  5. Vanaf augustus 2015 is er een aanbod voor kinderen van 7 en 8 jaar beschikbaar.
  6. Tijmen junior, de verlengde schooldag activiteiten en de uitvoering daarvan zijn onderdeel van het jaarplan, genoemd in de schoolgids 2015-2016 en op de beide websites, bijvoorbeeld met links naar elkaar.
  7. De beide teams kennen elkaar en elkaars werk.
  8. De beide directeuren kennen elkaars organisatie. 

Hoe bereiken we deze doelen in 2015

De verlengde schooldag en het activiteitenaanbod voor 7 en 8 jarigen voor het schooljaar 2015-2016 wordt ook ontwikkeld door een werkgroep. Deze werkgroep bestaat uit de directeur van de basisschool, twee leerkrachten en een pedagogisch medewerker van de bso.

Tijmen junior en het integrale aanbod voor kinderen van 0 tot 6 jaar worden ontwikkeld door een werkgroep. De werkgroep bestaat uit de directeur van de kinderopvang, de onderbouwcoördinator, een stagiaire Pedagogiek, een pedagogisch medewerker van de peuterspeelzaal, een pedagogisch medewerker van het kinderdagverblijf, twee leerkrachten onderbouw en een pedagogisch medewerker van de bso.

Begin 2015 was er een kick-off voor de teams: een informele bijeenkomst om elkaar te leren kennen en een enthousiasmerende spreker om draagvlak voor het KC te creëren. Daarnaast gaan alle medewerkers in 2015 ten minste één keer ‘Gluren bij de buren’: op bezoek bij elkaar en actief deelnemen aan dat wat daar gebeurt.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:

Gérard Massar, directeur basisschool Christoffel: gerard.massar@xpectprimair.nl (Xpect Primair)
Marga Vrenken, locatiedirecteur kindercentrum Schout: M.Vrenken@kinderstadtilburg.nl
www.bs-christoffel.nl
www.kinderstadtilburg.nl/schout

Contact

Naam E-mail Bericht