Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

IKC De Bodde

Karel Boddenweg 1 en 2
5044 EL Tilburg

In relatie met de andere IKC projecten is de Bodde een bijzondere pilot omdat het gaat om een school voor speciaal én voortgezet speciaal onderwijs. Daarom hebben we het hier ook over een IKJC; een integraal kind- en jeugdcentrum. Bij de realisatie van IKJC de Bodde gaan we vooralsnog uit van kinderen en jong volwassenen in de leeftijd van 0-20 jaar.
Naast de Bodde zijn AMO en Amarant partner in het IKJC. De veranderingen binnen het passend onderwijs en transitie jeugdzorg nemen wij mee op onze weg naar een IKJC. Onze drijfveer is SAMEN WERKEN; integraal, effectief en passend bij deze tijd.

Visie IKJC

Het IKJC ziet de samenleving als een interactieve groep mensen. Ieder individu heeft een eigen netwerk van relaties. Iedereen kan deelnemen aan de maatschappij. Beperkingen staan niet in de weg maar betekenen het uitgangspunt voor mogelijkheden.
Als krachtige pedagogische omgeving draagt het IKJC bij aan de zelfredzaamheid en eigen regie van kinderen met een beperking en diens verwanten. We richten ons op het versterken van eigen mogelijkheden en zelfredzaamheid van de kinderen, het gezin en opvoeders onder elkaar.

Ouders

Ouders zijn een gelijkwaardige partner binnen het IKJC. Zij bepalen mede de koers die we met elkaar gaan varen. Ouders willen volop meedenken, ontwikkelen en samenwerken binnen het IKJC waarbij we het kind centraal stellen. Het IKJC zal nadrukkelijk de initiatieven en eigen kracht van ouders benutten. Het ouder behoeftenonderzoek wat medio 2013 is afgenomen is een belangrijke basis voor verdere ontwikkelingen. Het IK(J)C wil aansluiten bij de wensen van ouders:
• een betere aansluiting tussen opvang en onderwijs
• een aanbod van service en kwaliteit.

Ouders nemen deel aan de werkgroep Blogboek “één kind, één plan”.

Onderwijs, zorg en welzijn: 52 weken per jaar

 Momenteel biedt het IKJC onderwijs, naschoolse ondersteuning, weekendopvang en vakantieopvang. Het streven is om binnen enkele jaren een integraal kind en jeugdcentrum op te richten, waarin ouders een keuze kunnen maken uit verschillende arrangementen, passend bij de hulpvraag. Onderwijs, zorg en welzijn is voor ieder kind beschikbaar. Gedurende 52 weken per jaar wordt onderwijs en/of opvang geboden. Er wordt gewerkt vanuit een systeem gerichte aanpak (we werken met 1 kind, 1 plan).

Schools en buitenschools leven

Het IKJC gaat uit van the whole child approach: een benadering waarin naar de verschillende aspecten van de ontwikkeling van het kind wordt gekeken: onder andere naar cognitieve ontwikkeling, gezondheid, sociaal-emotionele en morele ontwikkeling. De vier O’s (opvoeding, onderwijs, ontspanning en opvang) worden in een zodanig geïntegreerd model of structuur vormgegeven dat er sprake is van maximale ontwikkeling van kinderen (de vijfde O).
Werken vanuit een brede benadering, the whole child approach, betekent dat de schoolse, formele ruimte eigenlijk niet genoeg is voor een brede volwaardige ontwikkeling voor kinderen en jongeren. In aanvulling daarop zijn leerarrangementen nodig, waarbij schools en buitenschools leven nadrukkelijker met elkaar in verband worden gebracht.

Parelklassen

Er zijn ‘parelklassen’ opgestart waarbij aan zeer moeilijk lerende kinderen optimale ontplooiingskansen geboden worden in een veilige, uitdagende en thuisnabije omgeving. Normaal waar kan, speciaal waar nodig.

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit de directeur van de Bodde, de Amo, een manager van Amarant en de bestuurlijk procesbegegeleider IKC. Op bestuurlijk niveau moeten er een aantal knopen doorgehakt worden gezien de ambities die we hebben met elkaar. Een werkgroep samengesteld uit medewerkers van de verschillende organisaties ondersteunt hierbij.

Ambities 2015

2015 staat in het teken van doorontwikkeling van het IKJC.
Wat betekent dit voor onze IKJC organisatie?
We ervaren het IKJC als één organisatie. Onderwijs en zorg bieden kwalitatief hoogstaande onderwijs- en naschoolse programma’s.
Er wordt gewerkt vanuit één pedagogische visie. De partners in het IKJC zijn gelijkwaardige partners.
Er is één loket voor aanmelding en dienstverlening.
Het IKJC is 52 weken per jaar geopend.
De werkwijze en communicatie zijn eenduidig binnen het IKJC.

In 2015 staan de volgende doelen centraal

• formuleren van een gezamenlijke pedagogisch didactische visie
• het concretiseren van de overdracht: wie informeert wie wanneer over wat.
• kind 1 plan, 1 bespreking, 1 regisseur
Door aan deze doelen te werken ontstaat ook scherpte en samenhang in de dagelijkse uitvoeringspraktijk.
We ontwikkelen een concreet en herkenbaar pedagogisch fundament voor het IKC en stellen vast wat de basis is voor de verdere ontwikkeling van het IKJC.
Daarnaast creëren we een bewustwording en beweging bij de teams over wat het betekent om met elkaar een integraal aanbod te realiseren.

Hoe bereiken we deze doelen in 2015?

De IKJC ontwikkeling wordt begin 2015 gemarkeerd door ondertekening van een intentieverklaring door de betrokken bestuurders en eind 2015 door een besluit van de Stuurgroep de Bodde over wel/niet doorontwikkelen van het IKJC.
De Stuurgroep gaat meer coördineren en faciliteren en betrekt de medewerkers volop bij de ontwikkelingen en maakt ze medeverantwoordelijk bij het realiseren van de doelen.

Wilt u meer informatie?

Neemt u dan contact op met:
Anja Hulshoff directeur ZML de Bodde ahulshoff@debodde.nl
Patricia van de Graaf directeur AMO pvdgraaf@deamo.nl
Miranda Beerens manager Kind en Gezin Amarant beerensmir@amarant.nl

Zie ook:
www.debodde.nl
www.deamo.nl
www.amarant.nl

Contact

Naam E-mail Bericht