Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

IKC De Vuurvogel

Eikstraat 11
5038 ML Tilburg

Na het eerste opstartjaar heeft de werkgroep Kindercampus, met vertegenwoordigers uit onderwijs en opvang, samen onderzocht op welke terreinen er kan worden samengewerkt. Dit heeft uitgemond in samenwerking binnen thema’s, gezamenlijke vieringen en het ontwikkelen van een warme overdracht voor kinderen die overstappen van opvang naar onderwijs. De komende jaren wil De Vuurvogel komen tot verdere integratie.

Hoe zien kinderen, ouders en team De Vuurvogel?

De kindercampus heeft in 2013 een analyse gemaakt waar ze nu staan. Voor kinderen betekent de campus een bekend gebouw, waar ze zich thuis voelen. Ze weten dat ze hier starten en blijven, ook als ze groter worden. Ze merken dat opvang en onderbouw werken met dezelfde thema’s, dat er een fijne overgang is voor peuters en kleuters. Ze ervaren een leuk, enthousiast team.

Ouders vinden het prettig dat collega’s van opvang en onderwijs elkaar kennen: bij brengen en halen, gezamenlijke activiteiten op shcool en een vroegtijdige kennismaking met elkaar.
Voor het team biedt de campus de mogelijkheid om kinderen te volgen van 0-13 jaar en ouders vroegtijdig en laagdrempelig te leren kennen. Het personeel voelt zich thuis bij elkaar. Ze bieden de kinderen rust, veiligheid en duidelijkheid en wisselen informatie en kennis uit. Het brede blikveld ontwikkelt kansen op verdieping, inspiratie tussen teamleden, meer grip/zicht op zorgen rondom een gezin. Eén directeur is handig, praktisch en helder.

Ouderinspraak geïntegreerd

Ouderinspraak is wettelijk aan regels gebonden, wat integratie op sommige gebieden belemmert. Sinds november 2013 zijn de Medezeggenschapsraad (school) en de Oudercommissie (opvang) samengevoegd tot een Kindercampusraad (KCR). Onderwijs en opvang zijn vertegenwoordigd door zowel ouders als personeel. In dit overlegorgaan worden alle beleidszaken die de kindercampus aangaan besproken. Is er formeel advies of instemming nodig is, dan wordt er gestemd per rechtsorgaan (stemming onder de vertegenwoordigers van onderwijs of opvang).

Professioneel en veelzijdig team van opvoeders

Kindercampus De Vuurvogel heeft een overlegstructuur, waarin de lijnen duidelijk zichtbaar zijn en onderwijs en opvang beide vertegenwoordigd zijn. Naast de werkgroep IKC/Kindercampus, is ook in het managementteam onderwijs en opvang vertegenwoordigd.
Het team heeft overleg binnen de eigen afdeling (onderwijs/opvang) en er zijn regelmatig vergaderingen voor het gehele team, waarin overkoepelende zaken besproken worden, zoals de visie en de kernwaarden van de campus. Het is duidelijk dat iedereen hard werkt om er voor te zorgen dat de kinderen in de wijk uitstekende zorg en onderwijs krijgen. Verzorgd door een professioneel en veelzijdig team van opvoeders.

Ambities 2015

Deze ambities zijn gezamenlijk vertaald in drie concrete doelen voor 2015.

  1. Uitvoeringspraktijk: borgen en implementeren van de visie

De focus in de implementatie van de pedagogisch didactische visie is op de overgang van de voorschoolse naar de schoolse periode. Er is geen ‘gap’ in het aanbod voor peuters en kleuters. De overgang van de 3-jarigen naar groep 1 is gradueel.
De kennis en kunde van de beide teams worden gedeeld, er is sprake van kruisbestuiving.
Fysiek zijn de groepen voor 3- en 4 jarigen dichterbij elkaar in het gebouw gesitueerd.

  1. Communicatie: intern + extern profilering Vuurvogel

In de interne en externe communicatie is meer persoonlijk contact. De beide leidinggevenden kennen alle medewerkers en alle ouders en hebben frequent informeel contact met hen en met elkaar. Om dit makkelijk en natuurlijk te laten verlopen, delen de beide leidinggevenden een kantoorruimte. De interne en externe communicatie bestaat alleen nog uit gezamenlijke en afgestemde informatie. Daartoe worden de twee websites samengevoegd tot één website.
De informatie in “Lopend Vuurtje”, de wekelijkse informatie naar ouders, is aantrekkelijk voor alle ouders van het IKC. De informatie is ongesegmenteerd en voorzien van veel plaatjes en foto’s. Ook de MR en OC leveren regelmatig kopij.
Het integrale aanbod voor 3-, 4- en 5-jarigen is beschreven in de schoolgids en staat op de website.

  1. 1 frontoffice

De twee leidinggevenden treden gezamenlijk op als IKC-directie. Zij zijn intern en extern het aanspreekpunt voor het IKC en vervangen elkaar indien nodig.
De gezamenlijke website presenteert het IKC als één entiteit. De inschrijving van kinderen als onderdeel van het administratieve proces is voor ouders mogelijk met één gezamenlijk ontwikkeld inschrijfformulier. Eventuele wettelijke belemmeringen zijn, indien nodig, juridisch getoetst.

Hoe worden deze doelen in 2015 bereikt?

De borging en implementatie van de visie en de versteviging van het werken als één team is gerealiseerd door de medewerkers in elkaars domein te laten werken. De implementatie van de pedagogisch didactische visie in de uitvoeringspraktijk wordt vormgegeven in een werkgroep. De werkgroep is samengesteld uit medewerkers onderwijs en kinderopvang en bestaat uit 5 personen, 2 leerkrachten+3 pm-ers. De werkgroep wordt aangestuurd door de IKC-directie. De ontwikkeling van de gezamenlijke website en “Lopend Vuurtje” worden ondersteund door de communicatie medewerker van Kinderstad. Bij de ontwikkeling van het gezamenlijke inschrijfformulier zijn relevante vertegenwoordigers van Opmaat en Kinderstad betrokken.
Vuurvogel heeft een dusdanige omvang en het takenpakket voor de directie is zoveel omvattend dat een tweehoofdige leiding noodzakelijk is (er was één locatiedirecteur).
Door de reorganisatie in april 2015 bij Kinderstad is het mogelijk een tweehoofdige leiding van de Vuurvogel te formeren. Deze twee directeuren formuleren zelf een voorstel voor de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling, bijvoorbeeld verdelen over twee domeinen 0-6 jaar en 7-12 jaar.
De IKC-directie houdt een logboek bij met daarin de successen en de hobbels en knelpunten van de IKC ontwikkeling.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:

Brigitte IJpelaar  brigitte.ijpelaar@opmaat-scholen.nl; of Joyce Jorissen j.jorissen@kinderstadtilburg.nl.

Zie ook:

www.obsdevuurvogel.nl
www.kinderstadtilburg.nl/vuurvogel
www.facebook.com/KindercampusDeVuurvogel

Contact

Naam E-mail Bericht