Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

IKC Koolhoven

Koolhovenlaan 1a-1b
5036 TK Tilburg

Sinds januari 2008 zijn kindercentrum Koolhoven en de openbare basisschool Koolhoven ondergebracht in één gebouw. Vanwege het groeiend aantal gezinnen in de buurt zijn in augustus 2010 kindercentrum en school uitgebreid en in januari 2013 volgde een tweede uitbreiding.
Nu alle verbouwingen achter de rug zijn, staan alle partijen startklaar voor een inhoudelijke invulling van de samenwerking. Het streven is om binnen 2 jaar naar een IKC toe te groeien.

Professionaliteit gezamenlijk inzetten

School en kindercentrum gaan hun professionaliteit gezamenlijk inzetten om kinderen goed voor te bereiden op de samenleving. Concreet gaat het om een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het kind, waarin het IKC:

  • individueel kijkt naar de ontwikkelingsterreinen van een kind en rekening houdt met het niveau van het kind
  • kindgerichte activiteiten en lessen aanbiedt, aangepast aan het niveau en het welbevinden van het kind.

Dit alles vraagt om een intensieve samenwerking met de ouders en met instellingen voor opvoedingsondersteuning en jeugdzorg.

Totaalpakket voor kinderen

School en kindercentrum hebben samen een stuurgroep IKC ingesteld, die bestaat uit medewerkers van het kindercentrum en van de basisschool. De stuurgroep stelt zich ten doel de samenwerking en het netwerk te bevorderen. IKC Koolhoven wordt een voorziening in de wijk, waar kinderen van 0-12 jaar gedurende de dag komen om te leren, te spelen, zich te ontwikkelen en te ontmoeten. Koolhoven werkt toe naar een dagprogramma waar onderwijs, opvang, ontspanning, ontwikkeling en opvoeding met elkaar verbonden worden en elkaar beïnvloeden, waardoor er een totaalpakket ontstaat.

Voordelen voor kind en organisaties

Door vanuit meerdere disciplines intensief samen te werken komt een doorgaande lijn tot stand van 0 t/m 12 jaar op het gebied van zorg, opvoeding, begeleiding en aanbod. Door deze gezamenlijke zorg kunnen we mogelijke achterstanden in de ontwikkeling van een kind vroegtijdig signaleren en oppakken.
Naast voordelen voor de kinderen zijn er ook diverse organisatorische en beheersmatige voordelen.

Ondersteuning voor ouders

Koolhoven gaat intensief kijken naar de kwaliteiten van alle teamleden en de behoeftes van ouders in beeld brengen. Denk bijvoorbeeld aan de inhoud van het aanbod, de tijden van school en opvang etc. Door het aanbieden van dagprogramma’s kunnen ouders arbeid en zorg goed combineren. Bovendien kunnen ouders op een professionele manier ondersteuning krijgen bij de opvoeding. Koolhoven wil laagdrempelig zijn en om dat te bereiken organiseert het team van Koolhoven regelmatig overlegmomenten met en voor ouders.

Ambities 2015

Geconcretiseerd in zeven doelen:

  1. Er is een gezamenlijk geformuleerd pedagogisch-didactisch kader geformuleerd en vastgesteld, bijvoorbeeld gebaseerd op de brede ontwikkeling van kinderen.
  2. Het pedagogisch-didactisch kader is bekend bij alle medewerkers van IKC Koolhoven.
  3. De jaarplanning is op elkaar afgestemd en vermeld in de schoolgids 2015-2016 en op de beide websites met een link naar elkaar.
  4. Er zijn stappen gezet om één team te vormen uit de twee afzonderlijke teams onderwijs en kinderopvang.
  5. Er is een gezamenlijke Koolhovendag voor ouders en potentiële ouders.
  6. De rondleiding van nieuwe ouders is integraal.
  7. Het ruimtegebruik is gebaseerd op de gezamenlijke behoefte aan m2 en om meer inhoud te geven aan het integrale aanbod.

Hoe bereiken we deze doelen in 2015?

Voor de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch kader wordt een werkgroep samengesteld. Hierbij wordt ondersteuning geboden door een externe specialist.

De Koolhovendag in juni wordt gezamenlijk voorbereid en uitgevoerd.

De integrale rondleiding voor nieuwe ouders wordt ontwikkeld door de beide directeuren en is operationeel vanaf augustus 2015.

De beide directeuren stemmen de inhoud af en leggen vast wie wanneer verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Zij onderzoeken de mogelijkheid voor één inschrijfformulier voor kdv, psz, school en bso.

De teambuilding en het leren kennen van elkaar en de borging van het pedagogisch-didactisch kader worden gefaciliteerd door twee bijeenkomsten voor alle medewerkers van IKC Koolhoven, één bij de start en één bij de afsluiting van de ontwikkeling van het pedagogisch-didactisch kader.

Alle medewerkers gaan tenminste één keer ‘Gluren bij de buren’, dat wil zeggen onder werktijd bij elkaar in de groep kijken en actief bijdragen aan dat wat daar gebeurt. Een kleutergroep van de school wordt als pilot gehuisvest in het domein van het kinderdagverblijf tot de zomervakantie en in onderling overleg mogelijk langer.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:

Astrid Schoenmakers, Directeur Basisschool Koolhoven (St. Opmaat), astrid.schoenmakers@opmaat-scholen.nl
Marieke van der Meulen, Locatiedirecteur Kindercentrum Koolhoven (Kinderstad), m.vandermeulen@kinderstadtilburg.nl Zie ook:

www.obskoolhoven.nl
www.kinderstadtilburg.nl/koolhoven

Contact

Naam E-mail Bericht