Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

IKC Pendula

Hoogvensestraat 49
5017 CA Tilburg

Sinds 4 november 2011 vormen kinderopvang, peuterspeelzaal, consultatiebureau en de basisschool gezamenlijk kindercampus Pendula. Vanaf dat moment is de doelstelling geweest om als 1 gezicht naar buiten te treden. Door deelname aan de pilot IKC wordt het ontwikkelen van één doel en één visie ingezet om kinderen van 0 tot 12 jaar opvang, zorg en onderwijs te bieden. De omvorming naar een integraal kindcentrum is een flinke uitdaging voor alle partijen om buiten de gevestigde kaders te denken en werken. Pendula zit in een prachtig pand in het centrum van Tilburg, waarbij kindercentrum en basisschool met elkaar verbonden zijn door een korte doorgang.

Goed voor alle partijen

IKC Pendula is zich ervan bewust dat intensieve samenwerking veel voordelen heeft voor de kinderen en de ouders. De kwaliteit kan verbeteren en verder worden uitgebouwd, bijvoorbeeld door het aanbieden van arrangementen voor de verschillende leeftijdsgroepen. Kinderen krijgen gevarieerde dagprogramma’s aangeboden gericht op onderwijs en een brede ontwikkeling. Hierbij valt ook te denken aan het aanbieden van een gezamenlijke methode voor VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) voor peuters en kleuters, dus samenwerking tussen peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en onderbouw van de basisschool.

Relatie met andere projecten

Pendula gaat de samenwerking intensiveren op het gebied van zorg tussen consultatiebureau, kinderopvang en basisschool. De medewerkers van het consultatiebureau kunnen ondersteuning bieden door waar nodig hulpvragen van ouders, kinderopvang en basisschool te beantwoorden.  Verder doet Pendula mee met het project Klemtoon op taal, wat zonder twijfel een positieve bijdrage levert aan de ontwikkeling van het IKC.  Ten slotte spelen de Plusactiviteiten een positieve rol bij het tot stand komen van het IKC. Na schooltijd krijgen de kinderen verschillende activiteiten aangeboden, waarvoor met verschillende externe partijen wordt samengewerkt. Bij plusactiviteiten kunt u denken aan tekenen en schilderen, moestuinieren, fotografie, sport, schaken etc.

Doel 2015

Er zijn twee concrete doelen opgesteld voor met daaraan gekoppeld een aantal elementen.

Gezamenlijk geformuleerde pedagogisch didactische visie

 1. de gezamenlijk geformuleerde pedagogisch didactische visie staat op papier en is vastgesteld;
 2. de visie is gekoppeld aan de gezamenlijke uitvoeringspraktijk die is beschreven in een programma voor heel 2016 voor de activiteiten die buiten de reguliere groepen plaatsvinden;
 3. medewerkers hebben kennis van elkaars domein en brengen over en weer hun deskundigheid en ervaring in;
 4. alle medewerkers kennen elkaar en hebben respect voor elkaars werk en kennis en kunde:    zij kennen elkaar bij naam en weten in welke groep zij werken;
  ‘gluren bij de buren’ door alle medewerkers;
  in juni is er een bijeenkomst voor het hele team om de concepten te presenteren en die aan te scherpen;
  in december is er een bijeenkomst voor het hele team: het IKC Pendula is een feit en wordt gevierd.

De vorming van één team is een secundair doel bij de ontwikkeling van de gezamenlijke pedagogisch didactische visie.

Integrale communicatie

 1. juni 2015: één jaarkalender: planning voor overleggen en activiteiten schooljaar 2015-2016;
 2. juni 2015: de schoolgids bevat relevantie informatie over kindercampus Pendula, eventueel aangevuld met specifieke informatie over het aanbod kinderopvang in bijlagen;
 3. september 2015: 1e gezamenlijke nieuwsbrief kindercampus Pendula
 4. eind 2015: één website voor IKC Pendula.

De structurele samenwerking en afstemming tussen de beide locatie-directeuren is een secundair doel bij de ontwikkeling van de gezamenlijke communicatie. De formalisering van de eenduidige aansturing gekoppeld aan een mogelijke portefeuille- en verantwoordelijkheidsverdeling is een mogelijk en logisch vervolg.

Hoe bereiken we deze doelen in 2015

De werkwijze is gebaseerd op de ontwikkeling van het IKC van onderop. De teams, eigenlijk het IKC-team, worden betrokken en medeverantwoordelijk gemaakt voor de ontwikkeling van het IKC. Uit de teams worden drie werkgroepen samengesteld die concrete opdrachten krijgen. De opdrachten zijn gekoppeld aan de geformuleerde doelen voor 2015. De leden van de werkgroepen zijn de ‘promotors’ van het IKC.
In maart is er door Kinderstad een locatiedirecteur kinderopvang Pendula aangesteld die alleen voor deze locatie verantwoordelijk is, inclusief de planning. Deze locatiedirecteur is elke dag aanwezig in Pendula.

De beide directeuren continueren hun structurele en informele IKC-overleggen.
De werkgroepen bestaan uit medewerkers onderwijs en kinderopvang. Ze bestaan uit in totaal minimaal vier en maximaal zes medewerkers.
De aansturing van de werkgroepen is de verantwoordelijkheid van de beide directeuren.
De betrokkenheid van de bestuurders bij de IKC ontwikkeling is gewaarborgd doordat er in 2015 per kwartaal een overleg is van het Pendula kwartet, de bestuurders met de beide directeuren, om de voortgang van en eventuele issues in de ontwikkeling van het IKC te bespreken.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:

Jan-Piet Kruijs, locatiedirecteur Basisschool Pendula (Skotzo),janpiet.kruijs@bspendula.nl
Ceciel van der Lee, locatiedirecteur Kindercentrum Pendula (Kinderstad),
c.vanderlee@kinderstadtilburg.nl
zie ook:
www.kinderstadtilburg.nl/pendula
www.bspendula.nl

Contact

Naam E-mail Bericht