Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

IKC Rendierhof

Prof. Verbernelaan 5
5037 AD Tilburg

Sinds oktober 2005 is de samenwerking tussen Jan Ligthartschool Rendierhof (JLR) en bso Rendierhof (Kinderstad) gestart door gezamenlijke huisvesting. Na een uitbreiding in 2012 is er ruimte ontstaan voor een peuterspeelzaal. Daardoor is er nu een gebouw voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. Op loopafstand is er samenwerking met kdv NulVier Tilburg, zodat er gezamenlijk vorm gegeven kan worden aan een Integraal Kind Centrum.

Actief netwerk en ambitie

De kracht van een goed functionerend IKC is de interne samenwerking, maar zeker ook de samenwerking met externe partijen. Als we kijken naar alle partijen is er al een actief netwerk.
De basisschool werkt samen met Gezinssysteembegeleiding van Kompaan/De Bocht, Sociaal Maatschappelijk Werk en de GGD is op school vertegenwoordigd vanuit het ZAT (zorgadviesteam). De peuterspeelzaal werkt samen met JGZ en de bso heeft contacten en samenwerking met sport-bso’s in Tilburg. Kdv NulVier werkt samen met Zorg voor jeugd en de GGD en Zorgcentrum Zonnehof. Het streven is dat alle samenwerkingspartners zich verantwoordelijk voelen voor het welbevinden en de ontwikkeling van de kinderen.
Het team heeft een duidelijke ambitie: “het doorbreken van organisatie-eigen regelgeving, ten gunste van versterking van het geheel. Deze ambitie reikt verder dan de eigen organisatie. Het gaat erom over muren heen te kijken.”

Voordelen voor Kinderen

Alle partijen willen de samenwerking minder vrijblijvend gaan maken en beter borgen. Kinderen zullen hier veel voordelen van ondervinden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • onderling overleg over en afstemming met ouders over hun kind
 • huiswerkbegeleiding op de bso vindt plaats in samenwerking met de leerkrachten
 • het afstemmen van thema’s, waardoor ervaringen en lesstof beter beklijven
 • een warme overdracht van peuterspeelzaal en kinderdagverblijf naar de basisschool
 • een doorgaande lijn: afstemmen van VVE-programma’s (VVE=Voor- en Vroegschoolse Educatie)
 • kennismaking tussen peuters en de groepen 1 en 2 van de school, waardoor de overgang voor de peuters naar school gemakkelijker verloopt.
 • gezamenlijke activiteiten, zoals sinterklaas, geven ook rust aan het kind en de ouders
 • kennis over leerlinggewicht, taalachterstand e.d. wordt gedeeld.
 • kinderen die extra zorg nodig hebben profiteren van een gemeenschappelijke aanpak
 • sport en bewegen is een van de speerpunten van het IKC: kinderen kunnen gebruik maken van de sportfaciliteiten onder begeleiding van een gediplomeerde sportbegeleider van de bso.
 • kinderen worden betrokken door middel van kinderraad

Ambities 2015

De drie partners vinden dat zij al heel veel praktische dingen samen doen: hetzelfde VVE-programma, warme overdracht, inzet van IB-er. Zij willen de zorgschil gezamenlijk optimaliseren vanuit een preventief perspectief.: klein en vroeg beginnen met de ondersteuning van jonge kinderen en hun ouders. De al bestaande samenwerking met Kompaan in de ondersteuning van multi-problem gezinnen is en blijft daarbij van belang.
De partners hebben een praktische ambitie. Zij willen een meer samenhangend aanbod realiseren voor IKC Rendierhof met in 2015 de focus op de 0-6 jarigen.
De leidinggevenden signaleren dat er bij medewerkers verschillende beelden zijn over wat een IKC is en wat dit voor de kinderen, de ouders en henzelf betekent. Ze vinden dat er een breder draagvlak nodig is bij medewerkers en ouders om de IKContwikkeling te kunnen realiseren.

Geconcretiseerd in vier doelen:

1. Er is een integraalaanbod dat bestaat uit 6 thema’s voor de kindpopulatie vanIKC Rendierhof voor kinderen van 0-6 jaar.
2. Het volledige IKC-team kent elkaar en heeft begrip voor elkaar en elkaars vak.Het team is meer betrokken bij en heeft interesse in de IKC ontwikkeling.
3. De ouderbetrokkenheid is vergroot. Er zijn tenminste 4 ontwikkelingsgerichteactiviteiten voor ouders aangeboden. Vanuit de psz hebben op zijn minstde ouders van de kinderen met een VVE indicatie deelgenomen aan dezeactiviteiten.
4. Er is gezamenlijke interne en externe communicatie over de 6 thema’s, metmogelijk een gezamenlijk logo.

Hoe worden deze doelen in 2015 bereikt

1. Het integrale aanbod voor 0-6 jarigen dat bestaat uit zes thema’s wordt ontwikkeld door een werkgroep. De werkgroep bestaat uit de VVE-coordinator, pm-er NulVier, pm-er psz, leerkracht en pm-er bso. De werkgroep heeft 1x per maand overleg.
2. Alle medewerkers gaan ‘Gluren bij de buren’, dwz tijdens werktijd bij elkaar op bezoek en actief deelnemen en bijdragen aan de uitvoering.
3. De al bestaande ouderkamer wordt uitgebreid met ontwikkelingsgerichte activiteiten voor ouders. De activiteiten sluiten aan bij de zes thema’s. De werkgroep ouderkamer ontwikkeld de activiteiten en stemt die af met de werkgroep thema’s. De werkgroep betstaat uit 2 personen, 1 medewerker van de school en 1 van Kinderstad. En komt 4x bij elkaar.
4. In plaats van drie aparte nieuwsbrieven is er een gezamenlijke nieuwsbrief. De communicatie is intern globaal naar alle medewerkers en meer specifiek naar de medewerkers die de thema;’ uitvoeren. De externe communicatie naar de ouders over de thema’s is ook gezamenlijk.
Elke partner communiceert met de eigen communicatiemiddelen, maar vermeld tenminste: partner van IKC Rendierhof.
Er is gezamenlijke externe communicatie over de activiteiten van IKC Rendierhof, bijvoorbeeld de websites, de krant.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:

Jean Pierre van der Horst, directeur bs JL Rendierhof (Jan Ligthartgroep),j.vanderhorst@jlrendierhof.nl;
René Spieringhs, locatiedirecteur bso/psz Rendierhof (Kinderstad),r.spieringhs@kinderstadtilburg.nl
Karin van Engelen, vestigingsmanager Nul Vier, nulviertilburg@nulvier.nl;

Zie ook:

www.kinderstadtilburg.nl/rendierhof
www.rendierhof.nl
www.nulvier.nl

Contact

Naam E-mail Bericht