Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

IKC Wandelbos

Auteurslaan 7 en 9
5044 MA Tilburg

Kindercampus Wandelbos 3 jaar

In 2010 werd in Tilburg-West de eerste kindercampus van de stad geopend: Kindercampus Wandelbos. De deelname aan de pilot Integrale Kindcentra is een belangrijke volgende stap in de samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang.

Pilot is een kans

Willem Kock, directeur basisschool : “In de afgelopen 3 jaar zijn er al veel stappen gezet in de samenwerking met het kindercentrum. Teams en directies leerden elkaar kennen, activiteiten en werkwijze werden al zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. De komst van de pilot Integrale Kindcentra vanuit de gemeente betekent voor ons een kans om de samenwerking nog verder te formaliseren tot één organisatie. Kinderen en ouders zullen steeds minder de overgang tussen peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en school gaan ervaren”.

Sterk gericht op de natuur

Michelle van Tilburg, locatiedirecteur kindcentrum: “Het unieke aan onze campus is dat we sterk gericht zijn op de natuur. Dat zie je niet alleen aan de omgeving – de locatie ligt verscholen in het groen- , maar ook in onze aanpak vind je dat terug. Zo is ons kinderdagverblijf dit jaar een Sterre kinderdagverblijf geworden. Bij Sterre kinderdagverblijven staat de verwondering en fantasie van kinderen centraal. We hebben geen standaard werkjes of vastomlijnde programma’s. We sluiten aan bij datgene waar de kinderen zelf mee komen en stimuleren van daaruit hun ontwikkeling. Veel buiten zijn, spelen in de natuur, vinden we heel belangrijk. De natuur daagt kinderen uit.”

Eén aanpak en één onderwijslijn

Nu hebben we de handen ineengeslagen om een Integraal Kindcentrum (IKC) te ontwikkelen.
Het gaat om zowel een fysieke locatie als een nieuwe organisatievorm. Doelstelling is overgangs-problemen tussen de kinderopvang en de basisschool voorkomen door kinderen van 0 tot 13 jaar één pedagogische aanpak en onderwijslijn te bieden.

Ambities 2015

De ambitie is om gezamenlijk de school te transformeren naar een buurtschool. De school wil met de populatie een afspiegeling zijn van de wijken Schrijversbuurt, Kruidenbuurt en Kleurenbuurt. Tevens wordt er een doorgaande lijn ontwikkeld met het kinderdagverblijf en de bso en het bestaande aanbod verbreed met buitenschools leren voor de kinderen/ouders die daar behoefte aan hebben. 

Geconcretiseerd in vijf doelen:

 1. De gezamenlijk geformuleerde pedagogisch-didactische visie is vastgesteld en geformaliseerd.
 2. De visie is concreet vertaald naar de uitvoeringspraktijk tot en met de kleutergroepen. Het integrale aanbod is beschreven in het schoolplan 2015-2019. Vertaling naar de midden- en bovenbouw vindt in latere jaren plaats door middel van een groeimodel.
 3. Natuureducatie is een duidelijk herkenbaar onderdeel van het profiel van de school. De concrete vertaling daarvan in het aanbod voor 0-12 jarigen is gemaakt.
 4. De imagoverbetering van de school is tot uiting gebracht in de buitenkant en zichtbaarheid van het schoolgebouw, het benadrukken van de kleinschaligheid en de unieke omgeving van de school, de content van de website van de school en in de gezamenlijke PR-middelen.
 5. Er is onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van een verlengde schooldag in schooljaar 2015-2016.

 

Hoe worden deze doelen in 2015 bereikt?

De school- en locatiedirecteur kinderopvang geven aan dat er al veel in voorbereiding is. De teams kennen elkaar al en met de 0-6 jarigen wordt al gewerkt met de elementen van Reggio Emila.

Door de komst van de nieuwe schooldirecteur er een nieuw elan is ontstaan binnen de beide teams. Dit maakt de tijd rijp voor verandering en een hernieuwde samenwerking.

Er is inmiddels een stuurgroep IKC samengesteld.

De stuurgroep Wandelbos coördineert de activiteiten om bovenstaande doelen te realiseren en verbindt alle voorzieningen binnen de kindercampus.

Concrete acties zijn:

 1. De schooldirecteur nodigt gericht ouders uit de buurt en van het kinderdagverblijf uit voor een kennismaking. De pm-ers van het kinderdagverblijf stimuleren ouders om kennis te maken met de school. De huidige ouders zijn de ambassadeurs van de school.
 2. De gezamenlijk geformuleerde pedagogisch-didactische visie wordt beschreven. De beide directeuren betrekken hun teams daarbij. De directeuren zijn aanwezig bij elkaars teamoverleggen.
 3. De ontwikkeling en implementatie van de uitvoeringspraktijk vindt plaats in vier IKC-overleggen, daaraan nemen deel team school, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en outdoor-bso.
 4. De ikc-coördinator ontwikkelt een plan voor de inbedding van de natuur in het profiel en de uitvoeringspraktijk voor de 0-12 jarigen.
 5. Bepalen imago IKC Wandelbos.
 6. Inspiratie opdoen en leren van ervaringen elders met verlengde schooldag en op basis daarvan een voorstel voor schooljaar 2015-2016 opstellen.

Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met:

Willem Kock, directeur bs Wandelbos (Xpect Primair), willem.kock@xpectprimair.nl
Michelle van Tilburg, locatiedirecteur kdv/psz WipWap (Sterre Kinderopvang),M.vanTilburg@sterrekinderopvang.nl

Zie ook:

www.bswandelbos.nl
www.sterrekinderopvang.nl/wipwap

Contact

Naam E-mail Bericht