Het expertiseplatform voor professionals 0-13 in Tilburg

Het bevorderen van gezond gedrag bij de jeugd leidt tot betere schoolprestaties en een gezondere levensstijl voor later. Jong geleerd is oud gedaan!

Van voeding tot bewegen en seksualiteit

Veel scholieren lijken nauwelijks stil te staan bij hun gezondheid. De ongezonde keuze wint het maar al te vaak van de gezonde keuze: computeren in plaats van buitenspelen, een snack in plaats van een appel. Gezondheidsbevordering maakt deel uit van de kerndoelen van het basisonderwijs. De meeste scholen werken al aan gezondheid. Bijvoorbeeld door het stimuleren van gezonde voeding of het uitvoeren van een pestprotocol.

Scholen kunnen kiezen voor hulp bij onderwerpen die voor hun leerlingen belangrijk zijn. De GGD biedt advisering, ondersteuning en activiteiten op het gebied van Voeding, Bewegen en sport, Roken en alcohol, Welbevinden en sociale veiligheid, Relaties en seksualiteit, Fysieke veiligheid, Milieu en natuur, en Mediawijsheid.

De GGD biedt in samenwerking met het Sportbedrijf ondersteuning bij het realiseren van een Gezonde School beleid. Dat doen zij aan de hand van de landelijke Gezonde School aanpak. Vanuit het Sportbedrijf wordt met name ingezet op de thema's Sport & Bewegen en Voeding. Overige thema's worden door de GGD ondersteund. Sinds 2013 is Tilburg aangesloten bij Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). Met de integrale JOGG-aanpak streven we naar een gezonde leefstijl en omgeving voor onze jeugd. De sport combinatiefunctionaris heeft een goede positie om extra te kunnen schakelen, in samenwerking met de GGD, op de genoemde themagebieden van de Gezonde School. Via de combinatiefunctionarissen zijn extra financiële middelen beschikbaar om toe te kunnen werken naar het Gezonde school vignet en/of extra themacertificaten.

Word ook een Gezonde School! www.gezondeschool.nl  

Kijk ook eens op www.gezondekinderopvang.nl

Bekijk de brochure Groen en gezond opgroeien in 013

Ouderavonden De GGD kan in samenwerking met de school een ouderavond organiseren. Het is ook mogelijk om op aanvraag een Voorlichter Eigen Taal en Cultuur in te zetten met kennis van verschillende culturele achtergronden (multiculturele klas).

Mogelijke onderwerpen: Opvoeden, weerbaarheid en pesten, puberteit, alcohol, eet- en beweeggedrag van kinderen, seksualiteit, sociale media/Sexting, (v)echtscheiding.

Deskundigheidsbevordering Voor training en ondersteuning van het team bij gezondheidsonderwerpen kan op maat deskundigheidsbevordering bij de GGD worden aangevraagd. Neem hiervoor contact op met de Gezonde School Adviseur van de GGD op jouw school.

SchoolInzicht De gezondheid van de leerlingen (0-12 jaar) kan op schoolniveau in kaart gebracht worden. Dit gebeurt aan de hand van (digitale) vragenlijsten voor leerlingen (bovenbouw) en ouders (onderbouw). De resultaten worden weergegeven in een SchoolInzicht-profiel en laat zien hoe het gaat met de gezondheid van de kinderen op school. Dit kan helpen te bepalen welke onderwerpen extra aandacht verdienen, al dan niet in aansluiting op het locatieplan.

Om een SchoolInzicht-profiel op te laten maken, neem dan contact op met de Gezonde School Adviseur van de GGD op jouw school.

Voor algemene vragen rondom Gezonde School, neem dan contact op met Majorie van den Berg – GGD Hart voor Brabant – majorie.vd.berg@ggdhvb.nl -  088 368 6593. Website: www.ggdhvb.nl

Subsidie Gezonde school en GGD

Er is subsidie aan te vragen voor extra ondersteuning bij de Gezonde School aanpak, het vignet Gezonde school, lesmaterialen, activiteiten en extra inzet derden t.b.v. structurele implementatie. Voor leefstijlthema’s zie www.gezondeschool.nl

Subsidie is aan te vragen door een e-mail te sturen naar majorie.vd.berg@ggdhvb.nl met een toelichting op welke wijze activiteit/lespakket/materiaal structureel bijdraagt aan een Gezonde School. Meer informatie: Majorie van den Berg, 088 3686593.

Landelijke subsidie Gezonde School

www.gezondeschool.nl/advies-en-ondersteuning/ondersteuningsaanbod

 

Overgewicht jeugd in beeld

In 2018 was 12,1% van de 2-15 jarigen in de GGD regio Hart voor Brabant te zwaar. Dat zijn 19.100 jeugdigen. Bij 3.800 van hen is sprake van ernstig overgewicht (obesitas). Tussen de 25 gemeenten in ons werkgebied varieert het percentage overgewicht van 8% tot 14%. Overgewicht komt vaker voor bij meisjes: van de jongens is 10,8% te zwaar, van de meisjes 13,5%.

Het overzicht van de regio en de overzichten per gemeente vind je op de Brabantscan.

Terugdringen van overgewicht

Het terugdringen van overgewicht staat bij veel gemeenten op de agenda. Negen gemeenten in Hart voor Brabant doen mee met de landelijke aanpak Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG): Veghel, Dongen, Tilburg, ‘s-Hertogenbosch, Oss, Uden, Waalwijk, Grave en Cuijk. Hierin werken publieke en private partijen lokaal samen om gezonde keuzes gemakkelijk te maken.

De GGD ondersteunt gemeenten bij het terugdringen van overgewicht. De GGD biedt ondersteuning zowel op individueel niveau (signalering en begeleiding van kinderen en gezinnen) als op collectief niveau (monitoring en evaluatie, stimuleren van gezond beleid in wijken, scholen en sportverenigingen en geven van voorlichting).